คำชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที 10 คะแนน
2. ข้อสอบแต่ละข้อเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. หน้าที่เตรียมสร้างข้อมูล คือหน้าที่ของผู้ใด
ก.สื่อกลาง
ข.ผู้ส่งสาร
ค.ผู้รับสาร
ง.สาร

2. ผู้รับ มีหน้าทำอะไร
ก.ส่งสาร
ข.เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล
ค.รับข้อมูลที่ส่งมาให้
ง.กระจายสัญญาณ

3. ข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศมีกี่รูปแบบ
ก.2 รูปแบบ
ข.3 รูปแบบ
ค.4 รูปแบบ
ง.5 รูปแบบ

4. 4. ข้อใดไม่จัดอยู่ในข้อมูลสารสนเทศ
ก.รูปภาพ
ข.เสียง
ค.ข้อความ
ง.อากาศ

5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของโปรโตคอล
ก.กฎหมายการใช้คอมพิวเตอร์
ข.วิธีการ กฎระเบียบที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล
ค.ข้อบังคับ กฏเกณฑ์
ง.ระเบียบวินัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

6. เสมือนเป็นสะพานที่จะให้ข่าวสารข้ามจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง เรียกว่า
ก.โปรโตคอล
ข.การเข้ารหัส
ค.ช่องสัญญาณ
ง.การถอดรหัส

7. การเข้ารหัสหมายถึง
ก.สื่อกลางหรือตัวกลางที่ข่าวสารเดินทางผ่าน
ข.การแปลงข่าวสารให้อยู่ในรูปพลังงานที่พร้อมจะส่ง
ค.การแปลงพลังงานจากสื่อกลางให้กลับไปอยู่ในรูปข่าว
ง.กฎระเบียบที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล

8. 8.ข้อใดคือความหมายของ การถอดรหัส (Decoding)
ก.สื่อกลางหรือตัวกลางที่ข่าวสารเดินทางผ่าน
ข.การแปลงพลังงานจากสื่อกลางให้กลับไปอยู่ในรูปข่าว
ค.การแปลงข่าวสารให้อยู่ในรูปพลังงานที่พร้อมจะส่ง
ง.กฎระเบียบที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล

9. การส่งสัญญาณออกจากเครื่องและรับสัญญาณเข้าไปในเครื่องคือ
ก.การถ่ายโอนข้อมูล
ข.การลดสัญญาณรบกวน
ค.การกระจายสัญญาณ
ง.การถอดรหัส

10. การถ่ายโอนข้อมูลสามารถจัดจำแนกได้กี่แบบ
ก.1 แบบ
ข.2 แบบ
ค.3 แบบ
ง.4 แบบ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

Free Web Hosting