คำชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที 20 คะแนน
2. ข้อสอบแต่ละข้อเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. สื่อกลางในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ชนิด
ก. 2 ชนิด
ข. 3 ชนิด
ค. 4 ชนิด
ง. 5 ชนิด

2. การส่งสัญญาณข้อมูลแบบอนาลอกและแบบดิจิตอล ใช้สายส่งสัญญาณแบบใด
ก. สายไฟฟ้าแรงสูง
ข. สายคีย์บอร์ด
ค. สายคู่บิดเกลียว
ง. สายเคเบิล

3. สายส่งสัญญาณแบบใดที่มีความสามารถในการส่งข้อมูลด้วยอัตราความหนาแน่นสูง
ก. สายคู่บิดเกลียว
ข. สายโคแอคเชียล
ค. สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุ้มฉนวน
ง. เส้นใยแก้วนำแสง

4. ข้อใดคือข้อดีของสายคู่บิดเกลียว(Twisted pair)
ก. มีความเร็วค่อนข้างจำกัด
ข. ง่ายต่อการนำไปใช้งาน
ค. ไวต่อสัญญาณรบกวน
ง. มีข้อจำกัดด้านระยะทาง

5. ข้อเสียของสายส่งสัญญาณโคแอคเชียลคือ
ก. เชื่อมต่อได้ในระยะทางไกล 500 เมตร
ข. สายมีขนาดใหญ่
ค. ลดสัญญาณรบกวนจากภายนอกได้ดี
ง. เป็นสายสัญญาณที่มีราคาถูก

6. คลื่นใดที่ต้องอาศัยพลังงานที่ได้มาจากการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซลาร์
ก. คลื่นไมโครเวฟ
ข. คลื่นวิทยุ
ค. ดาวเทียม
ง. บลูทูธ

7. หากนักเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมากๆ จะต้องใช้สื่อกลางในการสื่อสารประเภทใด
ก. ดาวเทียม
ข. ไมโครเวฟ
ค. คลื่นวิทยุ
ง. บลูทูธ

8. ข้อใดคือข้อดีของคลื่นวิทยุ
ก. คลื่นถูกรบกวนได้ง่ายจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
ข. ราคาถูก
ค. สัญญาณจะถูกลดทอนอย่างรวดเร็ว
ง. มีความยืดหยุ่นสูง

9. คลื่นที่นิยมใช้ในการส่งถ่ายโอนข้อมูลสำหรับอุปกรณ์แบบพกพา เรียกว่า
ก. คลื่นวิทยุ
ข. คลื่นไมโครเวฟ
ค. อินฟราเรด
ง. บลูทูธ

10. ข้อไม่จัดอยู่ในปัจจัยการพิจารณาสื่อกลางการส่งข้อมูลใด
ก. ความทันสมัย
ข. ต้นทุน
ค. ความปลอดภัย
ง. ความเร็ว

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

Free Web Hosting