คำชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที 10 คะแนน
2. ข้อสอบแต่ละข้อเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. การทำงานเป็นกลุ่มหรือทีมของคอมพิวเตอร์นี้จะเรียกว่า
ก.การสื่อสาร
ข.เครือข่าย
ค.โปรโตคอล
ง.โครงสร้าง

2. ข้อใดคือความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
ก.การเชื่อมต่อกันเพียงหนึ่งอย่าง
ข.เครือข่ายที่มีความเร็วสูงสุด
ค.การติดต่อสื่อสารกันระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์
ง.ระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องเชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลาง

3. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก.เพื่อให้ผู้ใช้มีฐานะดีขึ้น
ข.เพื่อให้เกิดความทันสมัย
ค.เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกัน
ง.เพื่อความมั่นคงของประเทศ

4. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบเครือข่าย
ก.คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ข.ช่องทางการสื่อสาร
ค.อุปกรณ์ในเครือข่าย
ง.ภูมิประเทศ

5. คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทรัพยากร เรียกว่า
ก.ลำโพง
ข.เมาส์
ค.คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ง.เครื่องปริ้น

6. ในการรับส่งข้อมูล ระหว่างผู้รับ (Receiver) และผู้ส่งข้อมูล (Transmitter) คือ
ก.คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ข.ช่องทางการสื่อสาร
ค.สถานีงาน
ง.โปรโตคอล

7. สถานีงาน (Workstation or Terminal) หมายถึง
ก.เครือข่ายที่มีความเร็วสูงสุด
ข.สื่อกลางหรือเส้นทางที่ใช้เป็นทางผ่าน
ค.ผงวงจรสำหรับ ใช้ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณ
ง.อุปกรณ์หรือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

8. ข้อใดไม่จัดอยู่ในอุปกรณ์เครือข่าย
ก.ฮับ
ข.หน้าจอ
ค.โมเด็ม
ง.สวิตซ์

9. อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้เป็นจุดรวมและแยกสายสัญญาณ คืออุปกรณ์ใด
ก.สวิตซ์
ข.โมเด็ม
ค.การ์ดจอ
ง.ฮับ

10. ข้อใดไม่จัดอยู่ในระบบปฏิบัติการ
ก.Windows
ข.Linux
ค.Facebook
ง.Unix

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

Free Web Hosting