บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การติดต่อสื่อสารและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 8 หน่วย ประกอบด้วย
              หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสื่อสารข้อมูล
              หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 องค์ประกอบการสื่อสารข้อมูล
              หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สื่อกลางในการส่งข้อมูล
              หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
              หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
              หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย
              หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ประโยชน์และโทษการใช้ระบบเครือข่าย
              หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พรบ.การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์              บทเรียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นนี้ใช้เพื่อการศึกษาเรียนรู้ มิได้ใช้เพื่อธุรกิจการค้าการศึกษาบทเรียนออนไลน์ ผู้เรียนจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนดจึงจะประสบความสำเร็จ
              ขั้นตอนการเรียน
              1. ก่อนการเรียน ผู้เรียนควรอ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์ให้เข้าใจ รวมทั้งศึกษาคำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
              2. คลิกเข้าสู่ บทเรียน และเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการศึกษา จากแถบนำทางหรือเมนูด้านซ้ายมือ
              3. ควรเลือกศึกษาตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไปตามลำดับ เมื่อศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จบ แล้วค่อยศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ต่อไป
              4. ก่อนศึกษาบทเรียน ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน โดยโปรแกรมจะตรวจสอบคำตอบและแจ้งคะแนนให้โดยอัตโนมัติ ผู้เรียนควรจดบันทึกคะแนนไว้
              5. การทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดระดับความรู้เดิมที่มีอยู่ ดังนั้นถ้าผู้เรียนทำแบบทดสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
              6. เข้าสู่บทเรียน โดยเลือกศึกษาจากใบความรู้ไปตามลำดับ
              7. ทำแบบฝึกหัดจากใบงาน ไปตามลำดับ
              8. เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมดแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน โดยที่โปรแกรมจะตรวจสอบคำตอบและแจ้งคะแนนให้ทราบโดยอัตโนมัติ ในการส่งงานหรือการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานแต่ละหน่วย ควรปฏิบัติ ดังนี้
                  8.1 ทำใบงานหรือแบบฝึกหัดของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ส่งงานผ่าน FTP หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ e-mail : Nicky1922@hotmail.com
                  8.2 เมื่อต้องการติดต่อกับครูผู้สอนและต้องการสอบถามสามารถติดต่อได้ ที่ e-mail : Nicky1922@hotmail.com
                  8.3 ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากลิงค์แหล่งเรียนรู้ที่ครูเตรียมไว้ให้ หรือสืบค้นข้อมูล เพิ่มเติมจาก Search Engine ทั่วโลก
              9. หากเกิดปัญหาในระหว่างการเรียนให้ติดต่อครูผู้สอนได้ทันที
Free Web Hosting