จงตอบคำถามให้ถูกต้องที่สุด
1. จงอธิบายความหมายของสื่อกลางหรือตัวกลางในการนำส่งข้อมูล (Medium)
2. สื่อกลางในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
3. จงบอกข้อดีของสายคู่บิดเกลียวมา 3 ข้อ
4. จงอธิบายลักษณะของสายเส้นใยแก้วนำแสงมาอย่างละเอียด
5. สื่อกลางประเภทไร้สายมีกี่ปะเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย

.
Free Web Hosting