คำชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที 10 คะแนน
2. ข้อสอบแต่ละข้อเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสารเรียกว่า
ก. ข้อมูล
ข. การเชื่อมโยง
ค. การคำนวณ
ง. การสื่อสารข้อมูล

2. ข้อใดคือวิธีการสื่อสารของมนุษย์ในสมัยโบราณ
ก. การโยนหินถามทาง
ข. การกระโดดขึ้นฟ้า
ค. การใช้ม้าเร็วในการส่งสาส์น
ง. การโบกมือ

3. การสื่อสารแบ่งออกเป็นกี่ยุค
ก. 2 ยุค
ข. 3 ยุค
ค. 4 ยุค
ง. 5 ยุค

4. นกพิราบสื่อสาร จัดอยู่ในยุคใดของการสื่อสาร
ก. ยุคอุตสาหกรรม
ข. ยุคไร้สาย
ค. ยุคโบราณ
ง. ยุคปัจจุบัน

5. ข้อใดจัดอยู่ในการสื่อสารยุคอุตสาหกรรม
ก. นกพิราบสื่อสาร
ข. ม้าเร็ว
ค. โทรศัพท์หรือเทเลโฟน
ง. บลูทูธ

6. ข้อใดหมายถึงพัฒนามาจากการสื่อสารประเภทโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบตัวอักษรหรือข้อความไปยังผู้รับสาร
ก. โทรศัพท์
ข. อีเมลล์
ค. จดหมายและพัสดุ
ง. โทรสาร/แฟกซ์

7. การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์แบบพกพากับโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นการเชื่อมต่อแบบใด
ก. Wi-fi
ข. Lan
ค. Bluetooth
ง. Internet

8. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เรียกอีกอย่างว่า
ก. Letter
ข. E-mail
ค. Fax
ง. Google drive

9. การสื่อสารข้อมูลโดยการส่งภาพและเสียงจากฝ่ายหนึ่งไปสู่อีกฝ่ายหนึ่ง เป็นการสื่อสารข้อมูลที่เรียกว่า
ก. การสนทนาระหว่างกัน
ข. การสนทนาออนไลน์
ค. วิดีโอทางไกล
ง. E-leaning

10. ข้อใดคือความหมายของการสนทนาออนไลน์
ก. การสนทนาเพียงผู้เดียว
ข. การออฟไลน์
ค. การเขียนข้อความใส่กระดาษแล้วส่งไปยังอีกฝ่าย
ง. การสนทนาระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:


Free Web Hosting