คำชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที 20 คะแนน
2. ข้อสอบแต่ละข้อเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ร่วมกัน เรียกว่า
ก.การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ข.การติดต่อสื่อสาร
ค. การใช้อินเตอร์เน็ตร่วมกัน
ง. การแชร์ไฟล์

2. ข้อใดจัดอยู่ในข้อเสียของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก.การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ข.การแชร์ไฟล์
ค.การใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกัน
ง.การแบ่งทรัพยากรกันใช้

3. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
ก.เกิดปัญหาของการละเมิดลิขสิทธิ์
ข.สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ทั่ว
ค.ก่อให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรม
ง.ทำให้ได้รู้จักกับคนแปลกหน้า

4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบทางบวกของระบบเครือข่าย
ก.สร้างความวุ่นวายให้สังคม
ข.ยกระดับฐานะทางสังคมให้สูงขึ้น
ค.พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ง.ผู้คนสนิทกันมากขึ้น

5. การใช้ E-leaning เป็นการประยุกต์ใช้ในด้านใด
ก.อุตสาหกรรม
ข.การศึกษา
ค.การแพทย์
ง.การขนส่ง

6. ข้อใดคือประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตในด้านความบันเทิง
ก.E-leaning
ข.E-book
ค.CAI
ง.Game

7. ข้อใดกล่าวถึงโทษของอินเตอร์เน็ตถูกต้อง
ก.สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วถึง
ข.สะดวกสบาย
ค.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนอื่นๆได้
ง.เกิดปัญหาของการละเมิดลิขสิทธิ์

8. ปัญหาการหมกหมุ่นของเยาวชนที่เข้าไปในเว็บไซที่ไม่เป็นประโยชน์ เรียกว่า
ก.โรคมั่วสุม
ข.โรคติดอินเตอร์เน็ต
ค.โรคภูมิแพ้
ง.โรคเสพติดรุนแรง

9. ข้อใดจัดเป็นผลกระทบทางลบของระบบเครือข่าย
ก.ชุมชนร่ำรวยขึ้น
ข.เศรษฐกิจระดับประเทศรุ่งเรือง
ค.เกิดความบันเทิง
ง.ก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรม

10. บุคคลใดปฏิบัติถูกต้องเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต
ก.บาสใช้อินเตอร์ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อน
ข.แก้วใช้อินเตอร์เน็ตการขายสินค้าผิดกฎหมาย
ค.หนึ่งใช้อินเตอร์ดาวน์โหลดเพลงมาขาย
ง.เก้าใช้อินเตอร์ล่อลวงบุคคลอื่น

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

Free Web Hosting