ประวัติส่วนตัว

           ชื่อ – สกุล      นางพจมาลย์ เบียดนอก อายุ 36 ปี อายุราชการ 7 ปี
           คุณวุฒิสูงสุด    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)วิชาเอก การบริหารการศึกษา
                              สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอำเภอ ห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี
           ตำแหน่ง         ครู ตำแหน่งเลขที่ 26240-2(ถ)
           สถานศึกษา     โรงเรียนประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
           ส่วนราชการ     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

การปฏิบัติงาน
          สายการสอน
          - ปฏิบัติการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
          - จำนวนชั่วโมงที่สอน12ชั่วโมง/สัปดาห์
          - ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ
          - กิจกรรมงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนว1 ชั่วโมง/สัปดาห์
          - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์15ชั่วโมง/ภาคเรียน
          - กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
          - กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
          - กิจกรรมสวดมนต์1 ชั่วโมง/สัปดาห์
          - กิจกรรมกีฬานันทนาการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
          หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
          - ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่งานศูนย์คอมพิวเตอร์
          - ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่งานโภชนาการ
          - ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่งานคณะกรรมการสถานศึกษา
          - ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่งานวัดผลกลุ่มสาระ
          - ได้รับแต่งตั้งเป็นครูเวรประจำวันพฤหัสบดี
          - ได้รับแต่งตั้งเป็นครูเวรยามรักษาการณ์ตอนกลางวัน 

      

 


 
Free Web Hosting