คำชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที 20 คะแนน
2. ข้อสอบแต่ละข้อเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. การใช้งานทรัพยากรในระบบเครือข่ายสามารถจำแนกได้กี่ประเภท
ก.2 รูปแบบ
ข.3 รูปแบบ
ค.4 รูปแบบ
ง.5 รูปแบบ

2. การทำงาน แบบดิสทริบิวท์ (Distributed System) เป็นเครือข่ายแบบใด
ก.เครือข่ายแบบ Server-based
ข.เครือข่ายแบบ Client / Server
ค.เครือข่ายแบบ Peer-to-Peer
ง.เครือข่ายแบบ Star

3. ข้อใดคือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่บริการอย่างเดียวเท่านั้น
ก.Client / Server
ข.Dedicated server
ค.Non-dedicated server
ง.LAN

4. ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก.1 ประเภท
ข.2 ประเภท
ค.3 ประเภท
ง.4 ประเภท

5. ระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ เป็นเครือข่ายระยะใกล้ใช้กันอยู่ในบริเวณไม่กว้างนัก เรียกว่า
ก.เครือข่าย WAN
ข.เครือข่าย MAN
ข.เครือข่าย MAN
ง.เครือข่าย Ring

6. ระบบเคเบิลทีวีที่มีสมาชิกตามบ้านทั่วไปที่เราดูกันอยู่ทุกวันก็จัดเป็นระบบเครือข่ายแบบใด
ก.เครือข่าย WAN
ข.เครือข่าย MAN
ค.เครือข่าย LAN
ง.เครือข่าย Ring

7. ข้อใดคือความหมายของเครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network หรือ WAN)
ก.เครือข่ายขนาดกลาง ใช้ภายในเมือง
ข.ระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ
ค.การประมวลผลแบบกระจาย
ง.เครือข่ายขนาดใหญ่ใช้ติดตั้งบริเวณกว้าง

8. การเชื่อมต่อเครือข่ายที่นิยมใช้มีกี่ลักษณะ
ก.3 ลักษณะ
ข.4 ลักษณะ
ค.5 ลักษณะ
ง.6 ลักษณะ

9. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบดาว ( Star Network ) มีข้อดีอย่างไร
ก.เครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางมีราคาแพง
ข.ครอบคลุมพื้นที่กว้าง
ค.เป็นระบบที่ง่ายต่อการติดตั้ง
ง.ขยายระบบได้ยาก

10. หากสถานีใดหรือจุดใดติดขัดก็จะทำให้ใช้งานไม่ได้เฉพาะที่จุดนั้นๆแต่ระบบก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นการทำงานของระบบเครือข่ายใด
ก.แบบ Bus
ข.แบบ Star
ค.แบบ Mash
ง.แบบ Ring

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

Free Web Hosting