คำชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที 20 คะแนน
2. ข้อสอบแต่ละข้อเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. สื่อกลางในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ชนิด
ก.2 ชนิด
ข.3 ชนิด
ค.4 ชนิด
ง.5 ชนิด

2. การส่งสัญญาณข้อมูลแบบอนาลอกและแบบดิจิตอล ใช้สายส่งสัญญาณแบบใด
ก.สายไฟฟ้าแรงสูง
ข.สายคีย์บอร์ด
ค.สายคู่บิดเกลียว
ง.สายเคเบิล

3. ข้อใดคือข้อดีของสายคู่บิดเกลียว(Twisted pair)
ก.มีความเร็วค่อนข้างจำกัด
ข.มีข้อจำกัดด้านระยะทาง
ค.ไวต่อสัญญาณรบกวน
ง.ง่ายต่อการนำไปใช้งาน

4. สายส่งสัญญาณแบบใดที่มีความสามารถในการส่งข้อมูลด้วยอัตราความหนาแน่นสูง
ก.สายคู่บิดเกลียว
ข.สายโคแอคเชียล
ค.ไวต่อสัญญาณรบกวน
ง.เส้นใยแก้วนำแสง

5. ข้อเสียของสายส่งสัญญาณโคแอคเชียลคือ
ก.เชื่อมต่อได้ในระยะทางไกล 500 เมตร
ข.ลดสัญญาณรบกวนจากภายนอกได้ดี
ค.สายมีขนาดใหญ่
ง.เป็นสายสัญญาณที่มีราคาถูก

6. หากนักเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมากๆ จะต้องใช้สื่อกลางในการสื่อสารประเภทใด
ก.ดาวเทียม
ข.ไมโครเวฟ
ค.คลื่นวิทยุ
ง.บลูทูธ

7. คลื่นใดที่ต้องอาศัยพลังงานที่ได้มาจากการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซลาร์
ก.คลื่นไมโครเวฟ
ข.คลื่นวิทยุ
ค.ดาวเทียม
ง.บลูทูธ

8. ข้อใดคือข้อดีของคลื่นวิทยุ
ก.คลื่นถูกรบกวนได้ง่ายจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
ข.ราคาถูก
ค.สัญญาณจะถูกลดทอนอย่างรวดเร็ว
ง.มีความยืดหยุ่นสูง

9. คลื่นที่นิยมใช้ในการส่งถ่ายโอนข้อมูลสำหรับอุปกรณ์แบบพกพา เรียกว่า
ก.คลื่นวิทยุ
ข.คลื่นไมโครเวฟ
ค.อินฟราเรด
ง.บลูทูธ

10. ข้อใดไม่จัดอยู่ในปัจจัยการพิจารณาสื่อกลางการส่งข้อมูล
ก.ต้นทุน
ข.ความทันสมัย
ค.ความปลอดภัย
ง.ความเร็ว

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

Free Web Hosting