จงตอบคำถามให้ถูกต้องที่สุด
1. วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำแนกได้เป็นกี่รูปแบบ พร้อมยกตัวอย่างแต่ละแบบ
2. จงอธิบายความหมายของการเชื่อมต่อแบบ Peer to peer
3. เครือข่ายแบบ Server-based มีการทำงานอย่าง จงอธิบาย
4. Dedicated server หมายถึง
5. Client / Server คือFree Web Hosting