จงตอบคำถามให้ถูกต้องที่สุด
1. จงอธิบายองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมาพอสังเขป
2. ข้อมูลข่าวสารแบ่งออกเป็นกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
3. โปรโตคอล หมายถึง
4. การเข้ารหัส คือ
5. จงบอกวิธีการถ่ายโอนข้อมูลมาอย่างละเอียด
Free Web Hosting