แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน 
บทเรียนออนไลน์วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 7  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
*****************************

คำชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจำนวน 30 ข้อ เวลา 40 นาที
2. ข้อสอบแต่ละข้อเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดคือวิธีการสื่อสารของมนุษย์ในสมัยโบราณ
ก. การโยนหินถามทาง
ข. การใช้ม้าเร็วในการส่งสาส์น
ค. การกระโดดขึ้นฟ้า
ง. การโบกมือ

2. กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสารเรียกว่า
ก. ข้อมูล
ข. การคำนวณ
ค. การเชื่อมโยง
ง. การสื่อสารข้อมูล

3. การสื่อสารแบ่งออกเป็นกี่ยุค
ก. 2 ยุค
ข. 4 ยุค
ค. 3 ยุค
ง. 5 ยุค

4. ข้อใดไม่จัดอยู่ในข้อมูลสารสนเทศ
ก. รูปภาพ
ข. ข้อความ
ค. เสียง
ง. อากาศ

5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของโปรโตคอล
ก. กฎหมายการใช้คอมพิวเตอร์
ข. ข้อบังคับ กฏเกณฑ์
ค. วิธีการ กฎระเบียบที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล
ง. ระเบียบวินัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

6. เสมือนเป็นสะพานที่จะให้ข่าวสารข้ามจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง เรียกว่า
ก. โปรโตคอล
ข. ช่องสัญญาณ
ค. การเข้ารหัส
ง. การถอดรหัส

7. การเข้ารหัสหมายถึง
ก. สื่อกลางหรือตัวกลางที่ข่าวสารเดินทางผ่าน
ข. การแปลงข่าวสารให้อยู่ในรูปพลังงานที่พร้อมจะส่ง
ค. การแปลงพลังงานจากสื่อกลางให้กลับไปอยู่ในรูปข่าว
ง. กฎระเบียบที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล

8. ข้อใดคือความหมายของ การถอดรหัส (Decoding
ก. สื่อกลางหรือตัวกลางที่ข่าวสารเดินทางผ่าน
ข. การแปลงพลังงานจากสื่อกลางให้กลับไปอยู่ในรูปข่าว
ค. การแปลงข่าวสารให้อยู่ในรูปพลังงานที่พร้อมจะส่ง
ค. การแปลงข่าวสารให้อยู่ในรูปพลังงานที่พร้อมจะส่ง

9. ข้อใดคือข้อดีของคลื่นวิทยุ
ก. คลื่นถูกรบกวนได้ง่ายจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
ข. สัญญาณจะถูกลดทอนอย่างรวดเร็ว
ค. ราคาถูก
ง. มีความยืดหยุ่นสูง

10. คลื่นที่นิยมใช้ในการส่งถ่ายโอนข้อมูลสำหรับอุปกรณ์แบบพกพา เรียกว่า
ก. คลื่นวิทยุ
ข. อินฟราเรด
ค. คลื่นไมโครเวฟ
ง. บลูทูธ

11. ข้อใดไม่จัดอยู่ในปัจจัยการพิจารณาสื่อกลางการส่งข้อมูล
ก. ต้นทุน
ข. ความปลอดภัย
ค. ความทันสมัย
ง. ความเร็ว

12. การทำงานเป็นกลุ่มหรือทีมของคอมพิวเตอร์นี้จะเรียกว่า
ก. การสื่อสาร
ข. โปรโตคอล
ค. เครือข่าย
ง. โครงสร้าง

13. ข้อใดคือความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
ก. การเชื่อมต่อกันเพียงหนึ่งอย่าง
ข. การติดต่อสื่อสารกันระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์
ค. เครือข่ายที่มีความเร็วสูงสุด
ง. ระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องเชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลาง

14. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก. เพื่อให้ผู้ใช้มีฐานะดีขึ้น
ข. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกัน
ค. เพื่อให้เกิดความทันสมัย
ง. เพื่อความมั่นคงของประเทศ

15. การใช้งานทรัพยากรในระบบเครือข่ายสามารถจำแนกได้กี่ประเภท
ก. 2 รูปแบบ
ข. 4 รูปแบบ
ค. 3 รูปแบบ
ง. 5 รูปแบบ

16. การทำงาน แบบดิสทริบิวท์ (Distributed System) เป็นเครือข่ายแบบใด
ก. เครือข่ายแบบ Server-based
ข. เครือข่ายแบบ Peer-to-Peer
ค. เครือข่ายแบบ Client / Server
ง. เครือข่ายแบบ Star

17. ข้อใดคือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่บริการอย่างเดียวเท่านั้น
ก. Client / Server
ข. Non-dedicated server
ค. Dedicated server
ง. LAN

18. ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 1 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 2 ประเภท
ง. 4 ประเภท

19. ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของโมเด็มได้ถูกต้อง
ก. รับข้อมูลจากต้นทางและส่งให้กับปลายทาง
ข. ปรับโปรโตคอล
ค. ทบทวนสัญญาณข้อมูลในการส่งสัญญาณ
ง. แปลงสัญญาณอะนาล็อก

20. ช่วยให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 เครือข่ายหรือมากกว่าซึ่งมีลักษณะไม่เหมือนกันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ เรียกว่า
ก. ฮับ
ข. เกตเวย์
ค. โมเด็ม
ง. เราเตอร์

21. ปรับโปรโตคอล ( Protocol ) เป็นหน้าที่ของอุปกรณ์ใด
ก. ฮับ
ข. โมเด็ม
ค. เกตเวย์
ง. เราเตอร์

22. มีการทำงานคล้ายเครื่องตรวจตำแหน่งของข้อมูล เรียกว่า
ก. เกตเวย์
ข. เราเตอร์
ค. ฮับ
ง. บริดก์

23. การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ร่วมกัน เรียกว่า
ก. การแชร์ไฟล์
ข. การใช้อินเตอร์เน็ตร่วมกัน
ค. การติดต่อสื่อสาร
ง. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

24. ข้อใดจัดอยู่ในข้อเสียของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ข. การใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกัน
ค. การแบ่งทรัพยากรกันใช้
ง. การแชร์ไฟล์

25. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบทางบวกของระบบเครือข่าย
ก. สร้างความวุ่นวายให้สังคม
ข. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ค. ยกระดับฐานะทางสังคมให้สูงขึ้น
ง. ผู้คนสนิทกันมากขึ้น

26. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
ก. เกิดปัญหาของการละเมิดลิขสิทธิ์
ข. ก่อให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรม
ค. สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ทั่วโลก
ง. ทำให้ได้รู้จักกับคนแปลกหน้า

27. จริยธรรมหมายถึง
ก. กิริยาที่ควรประพฤติ
ข. หลักที่ควรประพฤติปฏิบัติที่ไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อน
ค. หลักการที่ยึดปฏิบัติ
ง. ควรปฏิบัติในสิ่งที่ควรกระทำ

28. ข้อใดไม่เป็นจริยธรรม
ก. ความรู้
ข. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ค. ความซื่อสัตย์
ง. ความยุติธรรม

29. ข้อใดไม่ใช่กลุ่มบุคคลที่ลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก. แฮกเกอร์
ข. แครกเกอร์
ค. สคริปต์คิดดี้
ง. ไวรัส

30. "นายแทน เป็นแฟนเพลงที่ชื่นชอบในผลงานของพี่หญิงลีเป็นอย่างมาก จึงซื้อแผ่นซีดีเพลงของพี่หญิงลีมา และด้วยความชื่นชอบอย่างมาก จึงต้องการให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศฟังด้วย จึงทำสำเนา (copy) ซีดีเพลงแล้งส่งไปให้เพื่อนทางไปรษณีย์" จากที่กล่าวมาข้างต้น นายแทน กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในข้อใด
ก. ความลับทางการค้า
ข. ลิขสิทธิ์
ค. สิทธิบัตร
ง. ทั้งความลับทางการค้าและสิทธิบัตร

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:


Free Web Hosting