คำชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที 10 คะแนน
2. ข้อสอบแต่ละข้อเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดคือวิธีการสื่อสารของมนุษย์ในสมัยโบราณ
ก.การโยนหินถามทาง
ข.การกระโดดขึ้นฟ้า
ค.การใช้ม้าเร็วในการส่งสาส์น
ง.การโบกมือ

2. กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสารเรียกว่า
ก.ข้อมูล
ข.การเชื่อมโยง
ค.การคำนวณ
ง.การสื่อสารข้อมูล

3. การสื่อสารแบ่งออกเป็นกี่ยุค
ก.2 ยุค
ข.3 ยุค
ค.4 ยุค
ง.5 ยุค

4. นกพิราบสื่อสาร จัดอยู่ในยุคใดของการสื่อสาร
ก.ยุคอุตสาหกรรม
ข.ยุคไร้สาย
ค.ยุคปัจจุบัน
ง.ยุคโบราณ

5. ข้อใดจัดอยู่ในการสื่อสารยุคอุตสาหกรรม
ก.นกพิราบสื่อสาร
ข.ม้าเร็ว
ค.โทรศัพท์หรือเทเลโฟน
ง.บลูทูธ

6. ข้อใดหมายถึงพัฒนามาจากการสื่อสารประเภทโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบตัวอักษรหรือข้อความไปยังผู้รับสาร
ก.โทรศัพท์
ค.จดหมายและพัสดุ
ข.อีเมลล์
ง.โทรสาร/แฟกซ์

7. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เรียกอีกอย่างว่า
ก.Letter
ข.E-mail
ค.Fax
ง.Google drive

8. การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์แบบพกพากับโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นการเชื่อมต่อแบบใด
ก.Wi-fi
ข.Lan
ค.Bluetooth
ง.Internet

9. ข้อใดคือความหมายของการสนทนาออนไลน์
ก.การสนทนาเพียงผู้เดียว
ข.การออฟไลน์
ค.การเขียนข้อความใส่กระดาษแล้วส่งไปยังอีกฝ่าย
ง.การสนทนาระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

10. การสื่อสารข้อมูลโดยการส่งภาพและเสียงจากฝ่ายหนึ่งไปสู่อีกฝ่ายหนึ่ง เป็นการสื่อสารข้อมูลที่เรียกว่า
ก.การสนทนาระหว่างกัน
ข.การสนทนาออนไลน์
ค.วิดีโอทางไกล
ง.E-leaning

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:


Free Web Hosting