1. แบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนโดยใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนจำนวน 1 ชุด จำนวน 40 ข้อ
            2. แบบทดสอบย่อยประจำชุด เพื่อทดสอบระหว่างเรียน ด้วยการทำกิจกรรมระหว่างเรียน เป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ผ่านมา ว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องที่ศึกษามากน้อยเพียงใด
            3. แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความรู้ของนักเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับ
แบบทดสอบก่อนเรียนแต่จะสลับข้อของชุดข้อสอบ 1 ชุด จำนวน 40 ข้อ
            4. การทดสอบในแต่ละครั้งของทุกหน่วยและข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนนักเรียน
จะผ่านเกณฑ์การประเมินต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 80 ของข้อสอบทุกชุดFree Web Hosting