คำชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที 10 คะแนน
2. ข้อสอบแต่ละข้อเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของโมเด็มได้ถูกต้อง
ก.รับข้อมูลจากต้นทางและส่งให้กับปลายทาง
ข.ทบทวนสัญญาณข้อมูลในการส่งสัญญาณ
ค.ปรับโปรโตคอล
ง.แปลงสัญญาณอะนะล็อก

2. ช่วยให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 เครือข่ายหรือมากกว่าซึ่งมีลักษณะไม่เหมือนกันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ เรียกว่า
ก.ฮับ
ข.โมเด็ม
ค.เกตเวย์
ง.เราเตอร์

3. ปรับโปรโตคอล ( Protocol ) เป็นหน้าที่ของอุปกรณ์
ก.ฮับ
ข.เกตเวย์
ค.โมเด็ม
ง.เราเตอร์

4. มีการทำงานคล้ายเครื่องตรวจตำแหน่งของข้อมูล เรียกว่า
ก.เกตเวย์
ข.ฮับ
ค.เราเตอร์
ง.บริดก์

5. ข้อใดเป็นลักษณะของสาย Coax
ก.สามเหลี่ยม ยาว
ข.เป็นสายกลมคล้ายสายโทรทัศน์
ค.เป็นสายขนาดเล็ก บาง
ง.เป็นสายแก้วบาง

6. โปรโตคอลใดที่ใช้ในระบบเครือข่าย Internet
ก.HTTP
ข.SMTP
ค.TCP/IP
ง.MMCT

7. โปรโตคอล ที่ใช้ในการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือข้อใด
ก.HTTP
ข.SMTP
ค.TCP/IP
ง.MMCT

8. มาตรฐานการจัดระบบการเชื่อมต่อสื่อสารแบ่งออกเป็นกี่ชั้น
ก.5 ชั้น
ข.6 ชั้น
ค.7 ชั้น
ง. 8 ชั้น

9. การจัดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลจัดอยู่ในมาตรฐานโพรโทคอลชั้นใด
ก.ชั้นส่วนงาน
ข.ชั้นประยุกต์
ค.ชั้นการนำเสนอ
ง.ชั้นขนส่ง

10. ข้อใดคือหน้าที่ของมาตรฐานโพรโทคอลชั้นกายภาพ
ก.ควบคุมการส่งผ่านข้อมูล
ข.เป็นผู้บริการส่งข้อมูล
ค.ติดต่อระหว่างเครื่องต้นทางและปลายทาง
ง.แปลงข้อมูลในรูปของสัญญาณดิจิทัลให้ ผ่านตัวกลางแต่ละชนิดได้

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:
Free Web Hosting