คำชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที 20 คะแนน
2. ข้อสอบแต่ละข้อเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ร่วมกัน เรียกว่า
ก.การแชร์ไฟล์
ข.การติดต่อสื่อสาร
ค.การใช้อินเตอร์เน็ตร่วมกัน
ง.การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

2. ข้อใดจัดอยู่ในข้อเสียของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก.การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ข.การแบ่งทรัพยากรกันใช้
ค.การใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกัน
ง.การแชร์ไฟล์

3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบทางบวกของระบบเครือข่าย
ก.สร้างความวุ่นวายให้สังคมการศึกษา
ข.ยกระดับฐานะทางสังคมให้สูงขึ้น
ค.พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ง.ผู้คนสนิทกันมากขึ้น

4. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
ก.เกิดปัญหาของการละเมิดลิขสิทธิ์
ข.สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ทั่วโลก
ค.ก่อให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรม
ง.ทำให้ได้รู้จักกับคนแปลกหน้า

5. ข้อใดคือประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตในด้านความบันเทิง
ก.E-leaning
ข.E-book
ค.CAI
ง.Game

6. การใช้ E-leaning เป็นการประยุกต์ใช้ในด้านใด
ก.อุตสาหกรรม
ข.การแพทย์
ค.การศึกษา
ง.การขนส่ง

7. ข้อใดกล่าวถึงโทษของอินเตอร์เน็ตถูกต้อง
ก.สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วถึง
ข.สะดวกสบาย
ค.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนอื่นๆได้
ง.เกิดปัญหาของการละเมิดลิขสิทธิ์

8. ปัญหาการหมกหมุ่นของเยาวชนที่เข้าไปในเว็บไซที่ไม่เป็นประโยชน์ เรียกว่า
ก.ชุมชนร่ำรวยขึ้น
ข.เศรษฐกิจระดับประเทศรุ่งเรือง
ค.ก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรม
ง.เกิดความบันเทิง

9. ข้อใดจัดเป็นผลกระทบทางลบของระบบเครือข่าย
ก.ชุมชนร่ำรวยขึ้น
ข.เศรษฐกิจระดับประเทศรุ่งเรือง
ค.ก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรม
ง.เกิดความบันเทิง

10. บุคคลใดปฏิบัติถูกต้องเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต
ก.แก้วใช้อินเตอร์เน็ตการขายสินค้าผิดกฎหมาย
ข.บาสใช้อินเตอร์ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อน
ค.หนึ่งใช้อินเตอร์ดาวน์โหลดเพลงมาขาย
ง.เก้าใช้อินเตอร์ล่อลวงบุคคลอื่น

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

Free Web Hosting