จงตอบคำถามให้ถูกต้องที่สุด
1. การสื่อสารข้อมูลหมายถึง
2. จงยกตัวอย่างการสื่อสารในยุคต่างๆมาพอสังเขป
3. การสื่อสารในยุคอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง
4. จงอธิบายวิธีการส่งข้อมูลแบบโทรสาร/แฟกซ์มาอย่างละเอียด
5. การสื่อสารในยุคปัจจุบันหรือการสื่อสารในยุคไร้สายเป็นแบบใด

 
Free Web Hosting