คำชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที 20 คะแนน
2. ข้อสอบแต่ละข้อเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. จริยธรรมหมายถึง
ก.กิริยาที่ควรประพฤติ
ข.หลักการที่ยึดปฏิบัติ
ค.หลักที่ควรประพฤติปฏิบัติที่ไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อน
ง.ควรปฏิบัติในสิ่งที่ควรกระทำ

2. ข้อใดเป็นจริยธรรมภายใน
ก.ความเป็นระเบียบ
ข.การตรงต่อเวลา
ค.ความมีวินัย
ง.ความเมตตา

3. ข้อใดเป็นจริยธรรมภายนอก
ก.ความกตัญญู
ข.ความเมตตา
ค.ความกรุณา
ง.ความประหยัด

4. ข้อใดไม่เป็นจริยธรรม
ก.ความรู้
ข.ความซื่อสัตย์
ค.ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ง.ความยุติธรรม

5. Freewareคืออะไร
ก.ท่านซื้อลิขสิทธิ์มาและมีสิทธิใช้
ข.ให้ทดลองใช้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
ค.ใช้งานได้ฟรี คัดลอก และเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้
ง.ให้ทดลองใช้และสามารถเปลี่ยนแปลงได้

6. ผู้ที่กระทำผิดกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พวกใดคือผู้ที่มีความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
ก.Novice
ข.Com Artistr
ค.Dreamer
ง.Cracker

7. ผู้ที่กระทำผิดกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พวกใดคือพวกอาชญากรมืออาชีพ
ก.Darnged Person
ข.Com Artist
ค.Career Criminat
ง.Cracker

8. ข้อใดไม่ใช่กลุ่มบุคคลที่ลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก.แฮกเกอร์
ข.แครกเกอร์
ค.สคริปต์คิดดี้
ง.ไวรัส

9. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ใดที่เป็นกลุ่มของโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาใช้งานบนอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก แต่ไม่ไปกระทำร้ายแรงต่อคอมพิวเตอร์
ก.การก่อกวนด้วยระบบสปายร์แวร์
ข.การก่อกวนด้วยระบบสแปมเมล์
ค.การหลอกลวงเหยื่อเพื่อล้วงเอาข้อมูลส่วนตัว ข. การก่อกวนด้วยระบบสแปมเมล์ ง. การขโมยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ง.การขโมยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

10. ข้อใดไม่ใช่การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ก.การปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข.ความผิดฐานฉ้อโกง
ค.ความผิดฐานการลักลอบเข้าถึงข้อโดยมิได้รับอนุญาต
ง.ความผิดฐานทำให้สื่อลามกอนาจารแพร่กระจาย

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

Free Web Hosting